Blanka, Malostranská Beseda, 17.3.015, foto Unclefrank

Blanka, Malostranská Beseda, 17.3.015, foto Unclefrank